انجام کلیه پروژه های پژوهشی و علمی - کاربردی در زمینه های عمران، زلزله، مدیریت بحران، مکانیکی، معماری، شهرسازی، طرح های هادی شهری و روستایی، برنامه ریزی و مدیریت توسط گروه علمی- پژوهشی انجمن ما